2020-03-18

Allmänt
Fredricsons Trä AB ser allvarligt på spridningen av coronaviruset och dess effekter på världshandeln och samhället. Vi följer situationen mycket noggrant och har intensifierat kontakten med våra leverantörer för att hålla oss uppdaterade kring situationen i olika länder och regioner. Fredricsons Trä och dess medarbetare följer de riktlinjer och direktiv som ges från berörda myndigheter och har vidtagit åtgärder därefter.

Leveranssituationen
Viss fördröjning av leveranser från Kina har noterats, men dessa flöden har i nuläget återgått till det normala. I övrigt finns i dagsläget inga kända generella leveransstörningar. Vägtransporter tar något längre tid än normalt och viss höjd bör tas för oförutsägbarheten i förhållande till leveranstider men några avgörande restriktioner på väg- och sjötransporter finns i nuläget inte. Vi följer utvecklingen noga och står i nära kontakt med våra leverantörer och samarbetspartners.

Valutasituationen
Vi vill uppmärksamma våra kunder på den kraftfulla försvagning som skett av den svenska kronan den senaste tiden. Det är av stor vikt att våra kunder i offertstadiet tar höjd för denna osäkerhet samt den inverkan nuvarande dollar- och eurokurser kommer att ha på materialpriserna i Sverige i närtid.

Prioritering
I nuläget ser vi ingen bristsituation på marknaden. Vi uppmanar våra kunder att vidhålla normala inköpsmönster och inte hamstra. Om ni som kund prognosticerar väsentliga förändringar i er efterfrågan, oavsett om detta innebär en ökning eller minskning, är denna information av stort värde för oss att erhålla så snart som möjligt. Skulle, i strid med vad vi tror i nuläget, generella bristsituationer ändå uppstå framöver är detta ett force majeure-läge där Fredricsons Trä AB kommer att prioritera befintliga kunder och inarbetade affärsrelationer i så stor utsträckning som möjligt.

Arlöv

Södra Virvelvägen 2-4
SE-232 21 Arlöv
Tel: +46 (0)40-53 85 00
Fax: +46 (0)40-43 02 70
info@fredricsons.com

Göteborg

Holmvägen 54, Stora Holm
SE-402 71 Göteborg
Tel: +46 (0)31-70 50 500
Fax: +46 (0)31-70 50 501
info@fredricsons.com

Rönås

Farabolsvägen 21, Rönås
SE-293 94 Kyrkhult
Tel: +46 (0)454-57 07 40
Fax: +46 (0)454-77 00 05
info@fredricsons.com

Stockholm

Betongvägen 6A, Länna
SE-142 50 Skogås
Tel: +46 (0)8-744 52 50
Fax: +46 (0)8-744 15 57
info@fredricsons.com

Vaggeryd

Ödestuguvägen 40
SE-567 32 Vaggeryd
Tel: +46 (0)393-36 260
Fax: +46 (0)393-36 269
info@fredricsons.com