Med fokus på kvalitet och miljö

 

När vi formulerar våra kvalitetsmål är miljön en central aspekt. Trä är ett miljövänligt material och Fredricsons Trä är ett miljövänligt företag. Vårt miljöengagemang märks bland annat genom att vi källsorterar stålband och överblivet trä som flisas till biobränsle, samt återvinner plastemballage. Vi är även anslutna till det s.k. FTI-registret, där vi tar vår del av återvinningsansvaret.

Arbetsmiljöpolicy

SONSAB Arbetsmiljöpolicy

Miljöpolicy

Inom SONSAB interagerar vi miljöarbetet i den dagliga verksamheten. Genom möjliga förbättringar strävar vi efter att minska vår negativa miljöpåverkan.

Vi skall medverka till en varaktig hållbar utveckling, dvs. en utveckling som tillgodoser våra nuvarande behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov.

Detta gör vi genom att:
– Informera och engagera våra medarbetare i miljöfrågor.
– Stäva att tillhandahålla varor och tjänster som kännetecknas av låg total miljöbelastning.
– Uppfylla alla de krav som miljörelaterade certifieringsorgan ställer på oss.
– Uppfylla bindande krav såsom lagar, föreskrifter och andra krav.
– Arbeta för ett logistiksystem som är skonsam mot miljön.
– Stimulera våra kunder och leverantörer att ta ett ökat miljöansvar och själva vara beredda att anpassa verksamheten utifrån deras strävanden mot en bättre miljö.
– Köpa råvaror från hållbart skogsbruk.
– Minimera resursslöseri

Kvalitetspolicy

SONSAB skall verka för att kunna leverera rätt vara, i rätt tid, till rätt pris samt tillgodose kundens krav på kvalitet.
Kvaliteten på kundupplevelsen är något som alla i företaget kan och bör påverka. Våra medarbetare behöver ha tillräcklig kunskap och kompetens inom området för att kunna utmana och utveckla vårt arbetssätt och därigenom förbättra oss.

Att hålla rätt kvalitetsnivå är en grundförutsättning för vårt företag för att uppnå våra övergripande mål och därigenom bidra till nöjda kunder, god lönsamhet, hållbar utveckling och långsiktig konkurrenskraft. 

Detta ska vi uppnå genom att:
– Öka kompetens, ansvarskänsla och engagemang hos vår personal.
– Utveckla och förbättra vår ledningsprocess, vårt arbetssätt samt vårt verksamhetssystem.
– Ständigt utveckla våra processer och verktyg för att ge ett bra stöd i det dagliga arbetet.
– Hålla god ordning samt tillse att vi har en säker och kvalitativ arbetsmiljö.
– Samverka med kunder och leverantörer.
– Minimera resursslöseri.

 

 

 

Arlöv

Södra Virvelvägen 2-4
SE-232 21 Arlöv
Tel: +46 (0)40-53 85 00
Fax: +46 (0)40-43 02 70
info@fredricsons.com

Göteborg

Holmvägen 54, Stora Holm
SE-402 71 Göteborg
Tel: +46 (0)31-70 50 500
Fax: +46 (0)31-70 50 501
info@fredricsons.com

Rönås

Farabolsvägen 21, Rönås
SE-293 94 Kyrkhult
Tel: +46 (0)454-57 07 40
Fax: +46 (0)454-77 00 05
info@fredricsons.com

Stockholm

Betongvägen 6A, Länna
SE-142 50 Skogås
Tel: +46 (0)8-744 52 50
Fax: +46 (0)8-744 15 57
info@fredricsons.com

Vaggeryd

Ödestuguvägen 40
SE-567 32 Vaggeryd
Tel: +46 (0)393-36 260
Fax: +46 (0)393-36 269
info@fredricsons.com